Zamówienia publiczne Politechniki Opolskiej od dnia 1.01.2021 r.

Plan postępowań na 2021 rok

Publikacja: 20-01-2021

Komunikat w sprawie udzielania zamówień publicznych po 1 stycznia 2021 r. na Politechnice Opolskiej

Uprzejmie informuję , że od 1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z poźn. zm.). W dniu 17 grudnia 2020 r. opublikowana została ustawa z dnia 27.11.2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2275), nowelizująca nowe Prawo zamówień publicznych.

Oprócz ww. nowelizacji nowego Prawa zamówień publicznych (Pzp), która również weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., wydanych zostało w końcu 2020 roku część nowych aktów wykonawczych. Oczekujemy wydania kolejnych aktów wykonawczych do nowego Pzp, na początku 2021 roku, co pozwoli na przygotowanie nowego zarządzenia w sprawie wprowadzenia regulaminów udzielania zamówień publicznych na Politechnice Opolskiej.

W związku z powyższym wydane zostanie nowe zarządzenie, w sprawie wprowadzenia regulaminów  dotyczących udzielania zamówień publicznych na Politechnice Opolskiej.

Mając powyższe na uwadze uprzejmie informujemy, że   w nowym „Regulaminie udzielania zamówień do progu 130 000 zł.”, ( zastępujący Rozdział VI  „Regulaminu udzielania zamówień publicznych na Politechnice Opolskiej” pn. Realizacja zamówień do 30 000 euro  )  nie ulegną zmianie progi kwotowe dotyczące wydatków poniżej progu obowiązywania ustawy Pzp. Pozostaną nadal przedziały kwotowe:  - do 2000 zł,  powyżej 2000  zł do 20 000 zł.,  powyżej  20 000 do 130 000 zł. Nie zmienią się również przyjęte w tym regulaminie generalne zasady wydatkowania środków publicznych poniżej progu stosowania ustawy Pzp, w stosunku do zarządzenia JM Rektora nr 56/2014.

W przypadku realizacji zakupów w okresie przejściowym opisując dokumenty finansowe, będące skutkiem wydatków ponoszonych poniżej progu stosowania ustawy Pzp, prosimy nie stosować zapisu – „zamówienia do 30 000 Euro  - ustawy  nie stosuje się ”. Proponujemy w tym przypadku stosować formułę – „zamówienia dokonano poniżej progu stosowania ustawy Pzp”. Po wejściu w życie nowego regulaminu będziemy, opisując dokumenty finansowe, odnosić się do wewnętrznych regulacji zawartych w nowym zarządzeniu.

W przypadku zamówień z „dziedziny nauki” będziemy również mogli zlecać -  dostawy, usługi  służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, w oparciu o  art.11 ust.5 pkt.1 nowej ustawy Pzp.

 

Celem wsparcia jednostek Uczelni w okresie przejściowym, do momentu wydania nowego zarządzenia w sprawie wprowadzenia regulaminów dotyczących udzielania zamówień,
w załączeniu do Komunikatu zamieszczamy:

  • wzór wniosku o wszczęcie postępowania,
  • wzór protokołu Z PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA o wartości nieprzekraczającej progu 130 000 zł.  oraz zgodnie z art. 11 ust.5  pkt 1 , art.11 ust.5 pkt 2  ustawy Pzp

prosząc o korzystanie z powyższych załączników.

 

W przypadku pytań dotyczących zamieszczonych wzorów wniosku i protokołu, jak również pytań dotyczących zmian w przepisach w sprawie zamówień publicznych pracownicy Sekcji Zamówień publicznych są do Państwa dyspozycji.

Załączniki są dostępne w intranecie pod adresem:  https://inet.po.edu.pl/index.php?mod=m_news&nid=8274

 

Publikacja: 12-01-2021

AKTUALNOŚCI

ZMIANA PRZEPISÓW

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

oraz następujące rozporządzenia:

Publikacja: 12-01-2021

KOREKTA 1 - PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2020 ROK

Korekta nr 1 planu zamówień publicznych 2020 dostępna jest tutaj.

Publikacja: 25-06-2020

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2020 ROK

 

 

Plan zamówień publicznych 2020 dotępny jest tutaj .

 

Publikacja: 12-02-2020

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych od 1 stycznia 2020 r. wynosi 4,2693 zł.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2453)

Publikacja: 01-01-2020

KOREKTA NR 2 - PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019 ROK

 

Korekta nr 2 planu zamówień publicznych 2019 dostępna jest tutaj

Publikacja: 17-05-2019

KOREKTA NR 1 - PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019 ROK

 

Korekta nr 1 planu zamówień publicznych 2019 dostępna jest tutaj

Publikacja: 17-05-2019

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019 ROK

 

 

Plan zamówień publicznych 2019 dotępny jest tutaj .

 

Publikacja: 17-11-2022

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018 ROK

 

             

L.p.

Kod kategorii

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Szacunkowa
wartość
zamówienia
publicznego
netto
w PLN

Szacunkowa
wartość
zamówienia
publicznego
netto w euro

Planowany termin
wszczęcia
postępowania             o udzielenie zamówienia publicznego

Przewidywany tryb/procedura udzielenia
zamówienia
publicznego

1.

101

Sprzęt komputerowy

Dostawa

501 364,25

120 090,12

I - III kwartał  2018 r.

Przetarg nieograniczony

2.

113

Artykuły biurowe i sprzęt biurowy

Dostawa

104 423,41

25012,21

grudzień 2017 r.

Przetarg nieograniczony

3.

115

Artykuły papiernicze

Dostawa

118 181,83

28307,70

grudzień 2017 r.

Przetarg nieograniczony

4.

118; 119

Środki czystości.               Sprzęt i materiały do sprzątania

Dostawa

154835,86

37087,316

styczeń  2018 r. r.

Przetarg nieograniczony

5.

255

Usługi internetowe

Usługa

156471,39

37479,07

I - III kwartał  2018 r.

Przetarg nieograniczony

6.

600

Oprogramowanie

Dostawa

324620,95

77755,39

I - III kwartał  2018 r.

Przetarg nieograniczony

7.

207

Usługi transportu lotniczego

Usługa

339538,2

81328,47

grudzień 2017 r.

Przetarg nieograniczony

8.

217

Usługi dozoru i ochrony mienia

Usługa

2850309,3

682725,17

II kwartał  2018 r.

Zamówienie społeczne na podstawie  art. 138o Ustawy Pzp

9.

291

Kompleksowa obsługa urządzeń drukujących

Usługa

202 423,98

48485,95

grudzień 2017 r.

Przetarg nieograniczony

10.

900

Roboty budowlane w Domach Studenta i Hotelu Asystenta  

Robota budowlana

400 749,78

94 854,26

II kwartał  2018 r.

Przetarg nieograniczony

11.

900

Roboty budowlane w obiektach Politechniki Opolskiej  

Robota budowlana

354 796,75

83 977,55

II kwartał  2018 r.

Przetarg nieograniczony

12.

900

Przebudowa i rozbudowa placu asfaltowego II Kampusu Politechniki Opolskiej  

Robota budowlana

160 601,62

38 468,38

II kwartał  2018 r.

Przetarg nieograniczony

 

Publikacja: 17-11-2017

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 ROK

L.p.

Kod kategorii

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Szacunkowa
wartość
zamówienia
publicznego
netto
w PLN

Szacunkowa
wartość
zamówienia
publicznego
netto w euro

Planowany termin
wszczęcia
postępowania             o udzielenie zamówienia publicznego

Przewidywany tryb/procedura udzielenia
zamówienia
publicznego

1.

101

Sprzęt komputerowy

Dostawa

382918,79

91719,27

I kwartał  2017 r.

Przetarg nieograniczony

2.

113

Artykuły biurowe i sprzęt biurowy

Dostawa

83891,560

20094,27

listopad 2016 r.

Przetarg nieograniczony

3.

114

Materiały eksploatacyjne do drukarek, urządzeń drukujących, kserokopiarek, faksów

Dostawa

197844,27

47388,98

listopad 2016 r.

Przetarg nieograniczony

4.

115

Artykuły papiernicze

Dostawa

106075,46

25407,90

listopad 2016 r.

Przetarg nieograniczony

5.

118; 119

Środki czystości.               Sprzęt i materiały do sprzątania

Dostawa

207104,32

49607,01

grudzień 2016 r.

Przetarg nieograniczony

6.

127

Materiały promocyjne i reklamowe

Dostawa

136172,75

32617,01

I kwartał  2017 r.

Przetarg nieograniczony

7.

500

Frezarka CNC

Dostawa

185772,36

44497,44

II kwartał  2017 r.

Przetarg nieograniczony

8.

600

Oprogramowanie

Dostawa

345921,40

82857,41

I kwartał  2017 r.

Przetarg nieograniczony

9.

202; 203

Usługi  podawania i dowożenia posiłków/ usługi bufetowe i restauracyjne

Usługa

134010,52

32099,10

I - IV kwartał  2017 r.

Zamówienie społeczne na podstawie  art. 138o Ustawy Pzp

10.

205

Kompleksowa organizacja wycieczek i wyjazdów (przewóz, wyżywienie i zakwaterowanie)

Usługa

143013,01

34255,43

I - IV kwartał  2017 r.

Przetarg nieograniczony

11.

207

Usługi transportu lotniczego

Usługa

224895,77

53868,54

listopad 2016 r.

Przetarg nieograniczony

12.

217

Usługi dozoru i ochrony mienia

Usługa

2595931,77

621794,96

II kwartał  2017 r.

Zamówienie społeczne na podstawie  art. 138o Ustawy Pzp

13.

228

Usługi pocztowe

Usługa

128912,35

30877,95

I kwartał  2017 r.

Zamówienie społeczne na podstawie  art. 138o Ustawy Pzp

14.

255

Usługi internetowe

Usługa

680000,00

162 878,15

listopad 2016 r.

Zamówienie  z  wolnej ręki

15.

900

Adaptacja budynku dydaktycznego w Kędzierzynie  - Koźlu

Robota budowlana

243902,44

58421,15

II kwartał  2017 r.

Przetarg niograniczony

Publikacja: 18-11-2016